Deklaracja dostępności

Dostępność cyfrowa

Uniwersytet w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Akademickie Biuro Karier.

Data publikacji strony internetowej: 20.06.2022 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 31.08.2022 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • na obrazach istnieją informacje niedostępne dla czytników ekranu, niepowtórzone w tekście alternatywnym, ani w treści strony,
 • występują puste znaczniki alt,
 • występują błędy struktury nagłówkowej,
 • kontrast tekstu do tła jest niedostateczny,
 • na niektórych stronach serwisu przy powiększeniu do 200% menu przestaje być widoczne,
 • istnieją treści tekstowe dostępne tylko w postaci grafiki,
 • występuje utrata informacji przy ograniczonej szerokości ekranu,
 • przycisk do przewijania obrazu jest niewidoczny dla użytkownika,
 • istnieją elementy, których kontrast jest niewystarczający,
 • występują treści, które się przesuwają bez możliwości zatrzymania,
 • funkcje niektórych linków są niedostatecznie opisane,
 • do niektórych stron nie da się dotrzeć na więcej niż jeden sposób,
 • na niektórych elementach fokus jest niedostatecznie widoczny,
 • w interfejsie użytkownika występują nieprzetłumaczone zwroty,
 • występuje brak odpowiedniego oznaczenia fragmentów treści obcojęzycznych,
 • na niektórych stronach serwisu menu i stopka są niewidoczne,
 • wygląd niektórych stron jest niespójny wizualnie,
 • niektóre komponenty zmieniają wygląd,
 • formularz niepoprawnie wyświetla komunikaty o błędach,
 • występuje błędne zastosowanie etykiet w formularzu,
 • brakuje sugestii korekty przy wykryciu błędnie wprowadzonych danych,
 • występują błędy składni HTML,
 • występują znaczniki HTML zastosowane niezgodnie z ich przeznaczeniem,
 • występują ważne komunikaty, które nie są prawidłowo anonsowane przez czytniki ekranu.

Trwają prace nad podniesieniem standardu dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia 31.08.2022 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową na stronie internetowej https://abk.uwb.edu.pl jest Administrator: Marcelina Wojno, adres poczty elektronicznej m.wojno@uwb.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 745 70 79. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Uniwersytet w Białymstoku, Rektorat, ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok.

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Świerkowej (wejście A) i od ul. Prostej (wejście B). Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia z przodu budynku od ul. Świerkowej (A) znajduje się winda dla wózków.

Dla gości przeznaczone jest wejście od ul Świerkowej (A). Przy wejściu do budynku brak różnicy poziomów. Przed wejściem do budynku jest zmienna faktura, w postaci wewnętrznych wycieraczek. W wiatrołapie pole manewru ma min. 150 x 150 cm.

Recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia od ul. Świerkowej (A)

W budynku znajduje się winda. Wyposażona jest w poręcz oraz lustro naprzeciwko ściany z wewnętrznym panelem sterującym. Kabina jest dobrze oświetlona. Wewnętrzny panel sterujący jest oznaczony alfabetem Braille’a. Winda wyposażona jest w informację głosową o przyjeździe windy i o numerze piętra, na którym się znajduje.

W budynku znajdują się trzy kondygnacje. Brak progów na poszczególnych poziomach. Ciągi komunikacyjne, mają odpowiednią szerokość, umożliwiającą dwukierunkowy ruch. Wyposażenie korytarzy nie utrudnia poruszania się. Na korytarzach znajdują się miejsca odpoczynku.

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na każdym piętrze. Drzwi toalet oznaczone piktogramem.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej dostępności cyfrowej: www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa.