Fundusze strukturalne.jpg (63,6 kB)

Projekt Nowoczesny Uniwersytet szansą na rozwój przyszłych kadr regionu (umowa nr  POWR.03.05.00-00-Z218/18 z dnia 4.06.2019 r.) realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Celem głównym projektu jest wzrost jakości świadczenia przez Uniwersytet w Białymstoku usług edukacyjnych na poziomie wyższym na rzecz gospodarki regionu w rezultacie realizacji siedmiu zadań:

  1. modyfikacja programów kształcenia na Wydziale Biologiczno-Chemicznym Uniwersytetu w Białymstoku,
  2. program stażowy skierowany do studentów II roku studiów I stopnia kierunków realizowanych na Uniwersytecie w Białymstoku (biologia, chemia, matematyka, informatyka, ekonomia, administracja, bezpieczeństwo narodowe i kryminologia),
  3. wsparcie procesu zarządzania Uniwersytetem w Białymstoku przez wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją,
  4. wdrożenie nowych usług i narzędzi wspomagających studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej – serwis biura karier,
  5. zarządzanie informacją w celu doskonalenia jakości kształcenia - nowe funkcjonalności platformy edukacyjnej,
  6. uporządkowanie struktury organizacyjnej uczelni przez wdrożenie centralnego systemu dozoru zapewniającego efektywne wykorzystanie zasobów kadrowych i majątku uczelni,
  7. program szkoleń z zakresu zarządzania finansami i informacją dla pracowników kadry zarządzającej i administracyjnej.

Beneficjentem projektu jest Uniwersytet w Białymstoku.

Okres realizacji od: 2019-04-01 do: 2023-10-31
Kwota dofinansowania projektu: 10 160 008,50 PLN, w tym ze środków europejskich 8 846 280,38 PLN
Całkowity koszt realizacji projektu: 10 496 298,50 PLN