Przedsiębiorczość

Przedsiębiorca rozpoczyna działalność gospodarczą nastawioną na zysk, prowadzi firmę na własny rachunek, jest całkowicie odpowiedzialny za efekty swoich decyzji, dokonuje zmian, podejmuje działania innowacyjne, przetwarza otaczającą go rzeczywistość niezależnie od aktualnie posiadanych zasobów i środków, doprowadza do równowagi rynkowej, reaguje na potrzeby klientów oraz odnajduje miejsca i sposoby koordynacji zasobów w celu ich zaspokojenia.

1 (44).jpg (10,89 MB)Kompetencje, które mają największy wpływ na kształtowanie cech przedsiębiorczych:

  • Innowacyjność, pozwalająca na nieszablonowe myślenie, twórcze podejście i znajdywanie bardziej efektywnych oraz gwarantujących jakość sposobów działania,
  • Nastawienie na zmiany, pozwalające na szybkie rozpoznawanie zachodzących zmian i elastyczne dostosowywanie się do nich,
  • Orientacja na wyniki, czyli kompetencja pozwalająca na ciągłe podwyższanie jakości wykonywanej pracy oraz osiąganie jak najlepszych wyników pracy,
  • Nastawienie biznesowe, pozwalające na skuteczne i efektywne realizowanie zadań, poprzez zrozumienie zasad i reguł rynkowych oraz przy ekonomicznym wykorzystaniu zasobów pracy, z zachowaniem oczekiwanego poziomu wskaźników biznesowych,
  • Podejmowanie decyzji, pozwalające na skuteczne radzenie sobie z sytuacjami decyzyjnymi poprzez właściwe rozpoznawanie dostępnych alternatyw decyzyjnych i dokonywanie najlepszych wyborów.

W świetle prawa przedsiębiorcą jest:

  1. Osoba fizyczna: przedsiębiorcą może być każdy człowiek, który ma pełną zdolność do czynności prawnych (tzn. zdolność do samodzielnego składania oświadczeń woliSesjaStudenci_Internet_Nowicki-30.jpg (720,7 kB) wywołujących skutki prawne). W praktyce może więc być to każdy, kto osiągnął pełnoletniość i nie jest ubezwłasnowolniony.
  2. Osoba prawna: przedsiębiorcą mogą być spółki kapitałowe prawa handlowego (spółka akcyjna i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) a także inne osoby prawne (np. spółdzielnie).
  3. Jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej: przedsiębiorcy to przede wszystkim spółki osobowe prawa handlowego (spółka jawna, partnerska, czy komandytowa).

Osoba fizyczna uzyskuje status przedsiębiorcy w procedurze wpisy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Osoba fizyczna składa wniosek o wpis do CEIDG – jest on dostępny na stronie www.ceidg.gov.pl. Wniosek może być złożony elektronicznie i podpisany m.in. podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu. Może też zostać wypełniony elektronicznie, a podpisany w dowolnym urzędzie gminy/miasta bądź też nadany pocztą w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z naszym doradcą ds. przedsiębiorczości i umów się na spotkanie: Komunikacja/Spotkania z doradcą.

Źródło: Joanna Baczyńska Materiały szkoleniowe "Zakładanie własnej firmy"

Nasi eksperci